Winkelmand

Sluit
KOM ONZE NIEUWE COLLECTIES BEKIJKEN IN ONZE SHOP TE AALST!

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, elk bezoek of gebruik van of gesloten via de webshop www.brilconcept.be, die valt onder het beheer van Vision+ OVL, met als adres: Valerius De Saedeleerstraat 97C, 9300 Aalst, en met als BTW nummer: BE 0646.880.132

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Klant/Gebruiker” genoemd) en op de levering door ons van elk product dat door u wordt besteld op www.brilconcept.be. Door een Product te bestellen, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Verkoopwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten op het platform door de gebruiker.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten die door ons zijn of zullen worden gesloten voor de verkoop en levering van producten. Wanneer u een bestelling bij ons indient, een leveringsinstructie geeft of de levering van de producten aanvaardt, houdt dit in elk geval in dat u deze algemene voorwaarden volledig aanvaardt. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten (met inbegrip van het recht om te eisen dat goederen die u van bedrijven koopt, overeenstemmen met hun beschrijving, geschikt zijn voor hun doel en van bevredigende kwaliteit zijn).

De Algemene Verkoopwaarden drukken alle verplichtingen de partijen uit. De klant wordt geacht zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

2. Aanvaarding der voorwaarden
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken erkent de gebruiker dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij de daarin vermelde rechten en plichten.

Wanneer u een bestelling plaatst op de site, stemt u ermee in dat u onderworpen bent aan deze algemene voorwaarden die gelden op het moment en de datum waarop u uw bestelling plaatst. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de meest recente voorwaarden elke keer dat u uw bestelling indient.

Deze voorwaarden hebben voorrang op eventuele afzonderlijke voorwaarden die door u worden voorgesteld. Van alle voorwaarden die u in welke vorm en op welk tijdstip dan ook, schriftelijk, per e-mail of mondeling, voorlegt, voorstelt of bedingt, wordt uitdrukkelijk afstand gedaan en deze worden uitgesloten.

Geen enkele andere voorwaarde of wijziging van de voorwaarden zal bindend zijn, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door ons.

Enkel bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Dergelijke overeenkomsten kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

Door de handeling van het bestellen, is de klant verplicht de verkoopsvoorwaarden te volgen zoals hieronder afgedrukt, en NIET de speciale voorwaarden op zijn persoonlijke formulieren, brieven of documenten.

Wijziging van de algemene voorwaarden: wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zullen online worden geplaatst. Echter, voortgezet gebruik van de site zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden en bepalingen.

Scheidbaarheid: Indien wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden geacht worden van kracht te zijn, dan zal deze voorwaarde, voor zover en binnen het rechtsgebied waarin deze voorwaarde onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, worden gescheiden en verwijderd en zullen de resterende gebruiksvoorwaarden blijven bestaan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

3. Ontzeggen der toegang
Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, onder voorafgaande kennisgeving.

4. Noodzaak van account
Om Producten te kunnen bestellen op www.brilconcept.be, moet u een geregistreerde account hebben. U heeft slechts het recht om één account te registreren op www.brilconcept.be. Wij behouden ons het recht voor om dubbele Accounts te verwijderen en klanten die niet voldoen aan onze Algemene Voorwaarden het recht te ontzeggen hun Account te gebruiken. Wij kunnen deze Accounts ook bewerken of verwijderen als onderdeel van onze rechten als virtueel huishouder. Met uw Account heeft u toegang tot www.brilconcept.be.

Wanneer u een account registreert, wordt u gevraagd een aantal persoonlijke gegevens op te geven. Als u deze gegevens niet vermeldt, registreren wij geen account en kunt u geen producten bestellen via www.brilconcept.be. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer uw registratie is voltooid.

Wij zijn niet verplicht om alle registratieaanvragen of alle bestellingen te accepteren, zelfs niet wanneer deze door geregistreerde klanten worden geplaatst, noch zijn wij verplicht om een consistent assortiment van producten aan te houden of producten permanent beschikbaar te houden. Deze clausule heeft geen invloed op bestellingen die reeds zijn geplaatst en bevestigd.

5. Juistheid en conformiteit van verstrekte gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van alle gegevens die u in het kader van het registratieproces invoert. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt door Vision+ OVL op de wijze zoals vermeld in het privacybeleid van Vision+ OVL. U ontvangt een bevestigingsmail na uw online registratie.

U bent verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk bewaren van uw persoonlijke inloggegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die u invoert in alle toegankelijke gebieden. Geen enkele invoer mag inbreuk maken op de rechten van derden. Wij zijn niet verplicht om uw inzendingen, bijv. productrecensies, op te slaan of te publiceren.

6. Gebruik van het platform

6.1 Rechtmatig gebruik
U dient zich te onthouden van elke verstoring van de websites en het gebruik van alle toegankelijke informatie buiten het bedoelde gebruik op ons platform. Elke manipulatie van onze websites met het oog op het frauduleus verkrijgen van geld of enig ander voordeel ten nadele van Vision+ OVL of enige andere gebruiker zal leiden tot juridische stappen en het verlies van toegang tot de websites.

6.2 Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijk van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze behandelingen moeten daarom beschouwd als zijnde gedekt door een middelverbintenis.

Elk gebruik van het platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons het recht om de toegang tot het platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

6.2 Inhoud
Vision + OVL bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig accuraat en up-to-date te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt versterkt. Wij behouden ons het recht voor het platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwerken, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

 Vision + OVL kan geen absolute garantie bieden met de betrekkingen tot de kwaliteit van de informatie op het platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Vision + OVL niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het platform versterkte informatie. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel. Ongeacht een eerdere prijs die u hebt gezien of gehoord, zodra u een product dat u wilt bestellen selecteert, wordt u vervolgens getoond of verteld (op de Websites) de kosten die u moet betalen en eventuele van toepassing zijnde leveringskosten.

Onze prijzen en belastingen kunnen worden aangepast, afhankelijk van de internationale wisselkoersen, fiscale wetten en verhogingen van alle kosten die geen verband houden met de verkoop.

Als bepaalde inhoud van het platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in de strijd met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Vision + OVL is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

6.3 Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers 

 Registratie
De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het platform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het platform en na de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Op het moment van de registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplagen en, indien nodig, binnen een redelijk termijn te antwoorden.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de “Persoonlijke Ruimte”), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden te delen.

Uitschrijven
De gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het platform zal zo snel mogelijk effectief zijn.

6.4 Intellectuele eigendom
De structuur van het platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het platform, zijn eigendom van Vision + OVL en heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vision + OVL, is het strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het platform krijgt een beperkt recht op de toegang, gebruik en weergave van het platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het platform gegevens in te voeren die de inhoud of uiterlijk van het platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

6.5 Garanties
Voor alle producten aangeboden op de webshop, geldt dat, als de klant een consument is, deze twee jaar heeft vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het verkocht product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar. Ook voor zakelijke klanten is de garantie beperkt tot de wettelijke periode van 1 jaar.

Defecte producten: om u te voorzien van eventuele oplossingen voor een defect product, kunnen wij uw hulp nodig hebben en onmiddellijke verstrekking van bepaalde informatie met betrekking tot het product, met inbegrip van u die met redelijke detail de manier waarop het product zou zijn beschadigd of defect specificeert; en u die ons voorziet van het nummer van de leveringsbon en dergelijke andere informatie die wij redelijkerwijs nodig hebben.

Als u wilt dat wij het product repareren, vervangen of een terugbetaling doen voor het product dat aan het toepasselijke contract voldeed, en wij vinden dat het product: verkeerd is gebruikt, misbruikt of onderworpen aan verwaarlozing, onjuiste of onvoldoende zorg, onvoorzichtigheid, schade of abnormale omstandigheden; of betrokken is geweest bij een ongeval of schade veroorzaakt door een onjuiste poging tot wijziging of reparatie; of is behandeld of gebruikt in strijd met onze of de instructies van de fabrikant voor het product; of verslechterd is door normale slijtage, na levering door ons, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten het product niet te repareren, te vervangen of u terug te betalen voor het product en/of kunnen wij eisen dat u alle redelijke transportkosten en servicekosten tegen onze huidige standaardtarieven en -kosten betaalt en dit ten laste brengt van uw creditcard of bankpas, of de betalingsgegevens die u aan ons hebt verstrekt toen u uw bestelling deed, en, voor zover toegestaan door de wet, zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, kosten of uitgaven als gevolg daarvan.

6.6 Overmacht
Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van bestellingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om de verkoop eenzijdig te annuleren, per schrijven aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

Vision+ OVL is niet aansprakelijk jegens u voor enige schending, belemmering of vertraging in de uitvoering van een contract te wijten aan een oorzaak buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot een daad van God, acties van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, regeringen, quasi-gouvernementele, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, oorlogszuchtige operaties, nationale noodsituaties, terrorisme, piraterij, arrestaties, beperkingen of aanhoudingen van een bevoegde autoriteit, stakingen of combinaties of lock-out van werklieden, epidemie, brand, explosie, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, natuurramp, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storing of problemen met openbare nutsvoorzieningen (in.besief stroom-, telecom- of internetstoring), tekort of onmogelijkheid om voorraden, materialen, apparatuur of transport te verkrijgen ("Geval van Overmacht"), ongeacht of de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

6.7 Betalingen
U betaalt volledig voor het product op het moment van bestelling door ons uw credit- of debitcardgegevens te verstrekken van een door ons erkende credit- of debitcardmaatschappij, via Paypal of bankoverschrijving. Als alternatief kunt u betalen met elke methode die wij aanbieden, maar in ieder geval zullen wij niet verplicht zijn om te leveren voordat we de integrale betaling hebben. Afhankelijk van de resultaten van een kredietcontrole behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingsvormen niet aan te bieden en u door te verwijzen naar onze andere betalingsvormen.

Als u gevraagd wordt om de gegevens van een betaalkaart, moet u volledig gerechtigd zijn om die kaart of rekening te gebruiken. De kaart of de rekening moet over voldoende fondsen beschikken om de voorgestelde betaling aan ons te dekken.

U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aankoop van het product van ons correct zijn, dat de krediet- of debetkaart, of rekening of andere betaalmethode die u gebruikt uw eigen is en dat er voldoende fondsen of kredietfaciliteiten zijn om de kosten van het product te dekken. Wij behouden ons het recht voor om uw betalingsgegevens te laten valideren alvorens u het product te leveren.

Wij zijn niet verplicht het product aan u te leveren totdat wij uw betaling en bestelling hebben aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat wij uw bestelling aanvaarden, is een e-mail, brief of andere bevestiging van uw bestelling door ons louter informatief en vormt dit niet de bevestiging van de bestelling. In die bevestiging kunnen wij u een referentienummer van de bestelling geven en details van het product dat u hebt besteld. Wij kunnen naar eigen goeddunken weigeren een bestelling van u te accepteren om welke reden dan ook, met inbegrip van onbeschikbaarheid van voorraden of wij kunnen u een alternatief product aanbieden (in welk geval wij kunnen eisen dat u uw bestelling eerst opnieuw indient)

Wij bieden betaling met krediet- of debetkaart (VISA, Master Card, American Express) en Paypal. Wij behouden ons echter het recht voor om minder dan onze volledige reeks betalingsmogelijkheden aan te bieden.

6.8 Levering der goederen
De goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling of koper, zelfs indien zij franco worden verzonden. In geval van schade of defect is enkel de vervoerder verantwoordelijk, zelfs indien de zending franco geschiedt.

De vermelde leveringstermijnen dienen als inlichting te worden beschouwd en elke vertraging in de levering kan niet beschouwd worden als een reden om de bestelling te annuleren, om schadevergoedingen, intresten of om het even welke schadevergoeding te betalen. In geval van overmacht of elk ander feit, onafhankelijk van onze wil, dat zich voordoet bij ons of bij de klant, zijn wij vrijgesteld van de overeengekomen leveringstermijnen.

De geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van dit document blijven eigendom van Vision+ OVL tot de betaling volledig is uitgevoerd volgens de handelsgebruiken. De risico's die de goederen kunnen lopen, vallen ten laste van de koper zodra deze ter beschikking van de koper worden gesteld.

7. Communicatie
U gaat ermee akkoord dat u facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

Alle kennisgevingen uit hoofde van een contract dienen schriftelijk te geschieden en kunnen worden betekend door middel van persoonlijke overhandiging of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail gericht aan de desbetreffende partij op het adres of e-mailadres van de desbetreffende partij dat het laatst bij de andere partij bekend is.

Een kennisgeving per post wordt geacht te zijn betekend twee werkdagen nadat deze is gepost indien het adres van de ontvanger in de beschrijving staat. Kennisgevingen per e-mail worden geacht te zijn betekend wanneer is bewezen dat de e-mail door de server van de ontvanger is ontvangen. Om de betekening te bewijzen, volstaat het te bewijzen dat de brief of e-mail correct is geadresseerd en, naargelang het geval, is gepost als een voorafbetaalde of aangetekende brief of is verzonden of dat een ontvangstbewijs is ontvangen.

8. Klachten
Klachten zullen enkel als dusdanig worden beschouwd, indien ze schriftelijk gebeuren binnen de 3 dagen na aanvaarding van de goederen. Geen enkele bestelling kan geannuleerd worden zonder voorafgaandelijk akkoord. Elke wijziging van bestelling moet door ons schriftelijk aanvaard worden binnen de 24 uur, volgend op de verzending van de bestelling. Alle post dient gestuurd te worden naar Vision+ OVL.

7. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Brilconcept OVL haar maatschappelijke zetel heeft.

8. Overige bepalingen
Vision + OVL behoudt zich het recht om het platform en de bijhorende diensten op elk moment, onder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te uitbreiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, behoudt Vision + OVL zich het recht om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Vision + OVL behoudt zich het recht om de Gebruiker de toegang tot het platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf ven redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Vision + OVL niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettige of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dergelijk geval hebben we het recht o de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

9. Credits beeldmateriaal

Pictures created by wayhomestudio - www.freepik.com

 

Nederlands nl